Ochrana osobných údajov

Regionálne cesty Bratislava a.s.
Čučoriedková 6
827 12 Bratislava

INFORMÁCIE
O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážený zákazník,
v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany prevádzkovateľa - spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, a. s., so sídlom Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava. IČO 35 947 161. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa. vložka číslo 3648/B (ďalej len ,,RCBA“ alebo aj ,,prevádzkovateľ“) Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie č. 679/2016 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov a podľa zákona č 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Zodpovedná osoba
Zodpovedná osoba nebola spoločnosťou RCBA určená.

Účely spracúvania osobných údajov zo strany RCBA

 • uzatváranie, evidencia a správa zmlúv súvisiacich s predmetom činnosti spoločnosti RCBA,
 • poskytovanie služieb zákazníkom a žiadateľom o služby spoločnosti RCBA,
 • štatistické spracovanie,
 • vybavovanie sťažností,
 • vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií v zmysle zákona,
 • oznamovanie protispoločenskej činnosti,
 • súdne spory a mimosúdne vymáhanie pohľadávok,
 • spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov,
 • správa registratúry,
 • výkon vnútorného auditu.

Právny dôvod
Právnym dôvodom na spracúvanie osobných údajov je:

 • plnenie zákonných povinností spoločnosti RCBA (najmä povinností vyplývajúcich z plnení Všeobecného záväzných právnych predpisov, interných noriem ako aj uznesení zastupiteľstva BSK ),
 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe dotknutej osoby,
 • vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií v zmysle zákona,

Oprávnený záujem :

 • plánovanie, príprava a realizácia ciest vo vlastníctve BSK,
 • zabezpečenie stavebno-technické vybavenie ciest vo vlastníctve BSK,
 • zimná a letná údržby a čistenie ciest a pozemných komunikácii,
 • údržba a výsadba zelene, plánovanie, príprava a realizácia ciest vo vlastníctve BSK,
 • výroba a montáž dopravných značiek,
 • dopravné značenie ciest, parkovísk a priemyselných plôch.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

 • poskytovatelia IT služieb,
 • advokáti,
 • znalci,
 • audítori,
 • Bratislavský samosprávny kraj,
 • osoby poverené výkonom činností pre RCBA.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny

RCBA Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov

RCBA je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb

 • po dobu trvania zmluvného vzťahu a do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv zo zmluvného vzťahu,
 • po dobu konkrétne určenú príslušnými právnymi predpismi a
 • po dobu potrebnú na dodržanie povinností prevádzkovateľa v zmysle príslušných právnych predpisov.

Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Práva dotknutej osoby

 • právo požadovať od RCBA prístup k svojim osobným údajom;
 • právo na opravu osobných údajov;
 • právo na vymazanie osobných údajov;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov;
 • právo na prenosnosť osobných údajov;
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas (v prípade, že je súhlas právnym základom spracúvania osobných údajov)
 • právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči RCBA si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami.

Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť výlučne písomne.
V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo písomne na vyššie uvedenej adrese.
V Bratislave, 23.07.2018

JUDr. Milan Valašik                         
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ      

Spracoval: JUDr. Jozef Hentek
                   Bc. Adam Bačinský