Charakteristika spoločnosti

Regionálne cesty Bratislava, a.s., bola založená podľa § 162 a nasl. § 172 Obchodného zákonníka zakladateľskou listinou - akladateľskou zmluvou a v súlade s uznesením zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č.21/2005 zo dňa 16.3.2005, z rozpočtovej organizácie Regionálne cesty Bratislava.

Do obchodného registra bola zapísaná ku dňu 1.8.2005, odkedy začala svoju činnosť v následovnom predmete podnikania :

1/ Správa ciest v majetku Bratislavského samosprávneho kraja 

 • poskytuje informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest v jeho vlastníctve na účely spracovania štátnej koncepcie diaľnic a ciest bezplatne ministerstvu,
 • vykonáva sčítanie cestnej dopravy na cestách v jeho vlastníctve v čase celoštátneho sčítania vo svojom mene a na vlastné náklady. Výsledky sčítania poskytuje bezplatne ministerstvu v určenom čase, 
 • poskytuje údaje o zjazdnosti ciest v jeho vlastníctve ministerstvu bezplatne, 
 • poskytuje údaje z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácii v ich vlastníctve bezplatne ministerstvu, zabezpečuje stavebno-technické vybavenie ciest a miestnych komunikácii v ich vlastníctve podľa cestnej dopravy a obrany štátu.

2/ Údržba ciest v majetku Bratislavského samosprávneho kraja, 

 • zimná a letná údržba a čistenie ciest, pozemných komunikácií a verejných piestranstiev, 
 • údržba a výstavba zelene, 
 • výroba a montáž dopravných značiek, 
 • dopravné značenie ciest, parkovísk a priemyselných plôch, 
 • poradenská činnosť v doprave a dopravnom značení, výkopové a búracie práce voľnej živnosti,

3/ Iná činnosť

 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod ), 
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 
 • inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve, 
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien.