Správa majetku BSK

Zabezpečuje prehliadky ciest II .a III. triedy vo vlastníctve BSK

Zabezpečuje prehliadky mostov vo vlastníctve BSK, 

  • plánuje, pripravuje a realizuje cesty vo vlastníctve BSK podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest zosúladené s koncepciou BSK, 
  • poskytuje informácie a podklady o plánovaní a výstavbe ciest vo vlastníctve BSK na účely spracovania koncepcie diaľnic a ciest bezplatne MDPT SR, 
  • vykonáva sčítanie cestnej dopravy na cestách vo vlastníctve BSK v čase sčítania vo vlastnom mene a na vlastné náklady, 
  • poskytuje údaje o zjazdnosti ciest MDPT SR a údaje z technickej evidencie ciest a MK vo vlastníctve BSK, 
  • zabezpečuje stavebno-technické vybavenie ciest vo vlastníctve BSK podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu, 
  • zabezpečuje pasportizáciu ciest, odsúhlasovanie PD, vyjadrovanie, inžinierska činnosť, majetkovoprávnu činnosť,
  • zabezpečuje investičnú činnosť na cestách vo vlastníctve BSK, 
  • zabezpečuje činnosť  zakrývania, odstraňovania a likvidácie nepovolených reklamných zariadení na cestách vo vlastníctve BSK a ich ochranných pásmach, 
  • zabezpečuje ďalšie činnosti vyplývajúce z práv a povinností stanovených zákonom č.135/1961 o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Viac z tejto kategórie: Bežná údržba »