Bežná údržba

Údržba a opravy vozoviek a mostov 

 • Údržba živičných vozoviek
 • Oprava a údržba ciest II. a III. triedy v rámci BSK za účelom odstránenia závad v zjazdnosti, opotrebení alebo poškodení týchto ciest, ich súčastí a príslušenstva
 • Oprava a údržba mostov

Dopravné značenie 

 • Zvislé dopravné značenie - ZDZ
 • Vodorovné dopravné značenie - plošné
 • Vodorovné dopravné značenie - deliace čiary
 • Vodorovné dopravné značenie - vodiace pruhy
 • Prenosné dopravné značenie

Údržba a oprava bezpečnostného zariadenia a vybavenia 

 • Oceľové zvodidlo
 • Zábradlia a ľanové pružidlá
 • Nástavce na zvodidlá, vr.. zvodidiel odraziek
 • Smerové stĺpy plastové
 • Zrkadlá

Cestné teleso a odvodnenie 

 • Zber nečistôt z celého cestného telesa
 • Krajnice
 • Priekopy
 • Rigoly
 • Čelá priepustov, vtokov. jám a výpustov
 • Priepusty, vlastné potrubie
 • Cestná kanalizácia
 • Vpusty, šachty

Ostatné stavebné práce - nezahrnuté v predchádzajúcich činnostiach

(oprava dlažieb, opravy oporných múrov)

 • Odstavné plochy - parkovacie, odpočívacie, otáčacie plochy
 • Iné pevné prekážky a zariadenia 

Sadovníctvo

 • Stromy okrasné
 • Stromy ovocné
 • Kry
 • Trávne porasty
 • Divorastúce stromy