Sanácia haváriou poškodeného priepustu na ceste II/502 – Vinosady – Modra

október 2014 - PRIEČINOK „2“

Sanačné práce na priepuste haváriou poškodeného pozostávali z odstránenia poškodených ríms z prostého betónu, odstránenia nevyhovujúcich zábradlí, zhotovenia nových ríms zo železobetónu, osadenia nových bezpečnostných zariadení – zvodidiel, odfrézovania a položenia novej asfaltobetónovej vrstvy vozovky a orezu krovín.