Strategické hlukové mapy a akčné plány ochrany pred hlukom, pre stav v roku 2016.

Regionálne cesty Bratislava, a.s., ako správca ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, v zmysle zákona NR SR č. 2/2005 Z.z. (v platnom znení) a súvisiacej legislatívy, sú povinné zabezpečiť spracovanie strategickej hlukovej mapy a akčných plánov ochrany pred hlukom v okolí väčších ciest (cesty na ktorých je intenzita dopravy väčšia ako 3 mil. vozidiel za rok), ktoré sú vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja. V zmysle uvedenej legislatívy, Regionálne cesty Bratislava, a.s., boli povinné spracovať strategické hlukové mapy a akčné plány ochrany pred hlukom, pre stav v roku 2016. Na základe požiadavky legislatívy, k návrhu akčného plánu ochrany pred hlukom, sa vyjadruje aj dotknutá verejnosť. Návrh akčného plánu je k nahliadnutiu v sídle správcu ciest : Regionálne cesty Bratislava, a.s, na Čučoriedkovej ulici č. 6 v Bratislave, v pracovných dňoch v čase od 9.00-14.00 hod. Súhrn je uvedený aj na webovej stránke http://www.hlukovamapa.sk/r_cesty_2016.html.

Pripomienky k akčnému plánu je možné zaslať písomne, do dvoch týždňov od zverejnenia,  na adresu Regionálne cesty Bratislava, a.s., Čučoriedková 6, 827 13 Bratislava.