II/503 - Malacky

Revitalizácia ciest II/503 a II/590 v intraviláne mesta Malacky prebieha v mesiacoch Jún 2018 až Október 2018. Pozostáva z odfrézovania poškodených asfaltobetónových vrstiev vozovky, stabilizácie zemín v podloží s použitím hydraulického spojiva, recyklácie za studena na mieste s kombinovaným spojivom, použitím výstužných geosyntetických prvkov, realizácie nových asfaltobetónových vrstiev vozovky, zrezania a dosypania nespevnených krajníc vozovky, reprofilovania odvodňovacích priekop, realizácie nového vodorovného dopravné značenia.

Revitalizácia ciest je rozdelená na viacero stavebných etáp s umožnením prejazdu cestnej dopravy po obchádzkových trasách s vyznačeným dočasným dopravným značením.