Revitalizácia cestného telesa cesty III/11053 (III/0632) – Dunajská Lužná - intravilán

Október - december 2016 - PRIEČINOK „20“

 

Revitalizácia cesty v úseku km 0,000 až 2,000 pozostávajúce z odfrézovania poškodených asfaltobetónových vrstiev vozovky, recyklácie konštrukčných vrstiev vozovky za studena na mieste s pridaním hydraulického spojiva (cement + vápno), pokládky nových asfaltobetónových vrstiev vozovky, sanácie poškodených priepustov, obnovenia odvodňovacích priekop, realizácie nového vodorovného dopravného značenia, a orezu krovín s cieľom sprehľadnenia rozhľadových pomerov.