Revitalizácia cestného telesa cesty III/1106 (III/239) – Vysoká pri Morave – Záhorská Ves

Júl – Október 2016 - PRIEČINOK „19“

 

Revitalizácia cesty v úseku km 14,000 až 16,000 pozostávajúce z odfrézovania poškodených asfaltobetónových vrstiev vozovky, recyklácie konštrukčných vrstiev vozovky za studena na mieste s pridaním hydraulického spojiva (cement + vápno), pokládky nových asfaltobetónových vrstiev vozovky, sanácie poškodených priepustov, obnovenia odvodňovacích priekop, realizácie nového vodorovného dopravného značenia, osadenia nových bezpečnostných zariadení – zvodidiel a orezu krovín s cieľom sprehľadnenia rozhľadových pomerov.