Revitalizácia cestného telesa cesty III/239 – Stupava – križovatka Zohor

September – November 2014 - PRIEČINOK „4“

Revitalizácia cesty v úseku km 0,000 až 5,000 pozostávajúce z odfrézovania poškodených asfaltobetónových vrstiev vozovky, recyklácie konštrukčných vrstiev vozovky za studena na mieste s pridaním hydraulického spojiva (cement + vápno), pokládky nových asfaltobetónových vrstiev vozovky, sanácie poškodených priepustov, obnovenia odvodňovacích priekop, realizácie nového vodorovného dopravného značenia, osadenia nových bezpečnostných zariadení – zvodidiel a orezu krovín s cieľom sprehľadnenia rozhľadových pomerov.