Regionálne cesty Bratislava, a.s., ako správca ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, v zmysle zákona NR SR č. 2/2005 Z.z. (v platnom znení) a súvisiacej legislatívy, sú povinné zabezpečiť spracovanie strategickej hlukovej mapy a …
Dobrý deň Regionálne cesty Bratislava pripravujú ďalšiu etapu revitalizácie cesty III/1113 – Malacky – Rohožník. III. úsek revitalizácie cesty III/1113 sa nachádza v intraviláne mesta Malacky v km 0,030 (križovatka s cestou II/590 – Gajdár) až km 1,190 (križovatka s …
cestné komunikácie sa rozdeľujú na diaľnice (D), rýchlostné cesty (R) a cesty I., II. a III. triedy? cesty I. triedy vlastní (až na výnimky) štát, v Bratislave ich vlastní hlavné mesto a sú to cesty, ktoré majú význam najmä pre…
Revitalizácia ciest II/503 a II/590 v intraviláne mesta Malacky prebieha v mesiacoch Jún 2018 až Október 2018. Pozostáva z odfrézovania poškodených asfaltobetónových vrstiev vozovky, stabilizácie zemín v podloží s použitím hydraulického spojiva, recyklácie za studena na mieste s kombinovaným spojivom,…
Na jeseň 2018 plánujeme vybudovať obchádzkovú trasu potrebnú počas rekonštrukcie mosta II/503-022 v intraviláne mesta Malacky. Rekonštrukcia mosta je uvažovaná z odstránením nevyhovujúcej nosnej konštrukcie mostného objektu, sanácie spodnej stavby a zhotovenia novej spriahajúcej železobetónovej nosnej konštrukcie. Rekonštrukčné práce si…
V termíne Jún 2018 až December 2018 sa realizuje výstavba okružnej križovatky ciest III/1062 a III/1065 v obci Nova Dedinka. Pôvodná priesečná križovatka bola kritickou nehodovou lokalitou. Vybudovanie okružnej križovatky výrazne pomôže zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky v danej lokalite. Práce…
Revitalizácia cestného telesa cesty III/1082 medzi obcami Slovenský Grob a Chorvátsky Grob – Čierna VodaRekonštrukčné práce I. etapy na predmetnej ceste III/1082 prebiehajú podľa platného harmonogramu. V rámci II. etapy bude umožnený prístup obyvateľom miestnej časti Malý Raj od obce…
Október - december 2016 - PRIEČINOK „20“ Revitalizácia cesty v úseku km 0,000 až 2,000 pozostávajúce z odfrézovania poškodených asfaltobetónových vrstiev vozovky, recyklácie konštrukčných vrstiev vozovky za studena na mieste s pridaním hydraulického spojiva (cement + vápno), pokládky nových asfaltobetónových…
August – september 2016 - PRIEČINOK „17“ Oprava poškodeného priepustu na ceste III/1059 v extraviláne medzi obcou Chorvátsky Grob a miestnou časťou Čierna Voda pozostávajúca zo sanácie poškodených ríms, odstránenia poškodeného zábradlia, osadenia nových bezpečnostných zariadení – zvodidiel, sanácie poškodených…
August 2016 - PRIEČINOK „16“ Oprava poškodeného priepustu na ceste III/1086 v extraviláne medzi mestom Pezinok a obcou Šenkvice pozostávajúca zo sanácie poškodených ríms, odstránenia poškodeného zábradlia, osadenia nových bezpečnostných zariadení – zvodidiel, sanácie poškodených asfaltobetónových vrstiev vozovky.
Jún – August 2016 - PRIEČINOK „21“ Oprava poškodeného mosta III/06111-002A v extraviláne medzi obcami Blatné a Čataj nad diaľnicou D1. Realizované práve pozostávali z odstránenia poškodených ríms, otryskania zvetraného betónu, sanácie ríms, podpier a nosnej konštrukcie, opravy mostných záverov…
Júl – Október 2016 - PRIEČINOK „19“ Revitalizácia cesty v úseku km 14,000 až 16,000 pozostávajúce z odfrézovania poškodených asfaltobetónových vrstiev vozovky, recyklácie konštrukčných vrstiev vozovky za studena na mieste s pridaním hydraulického spojiva (cement + vápno), pokládky nových asfaltobetónových…
Jún – August 2016 - PRIEČINOK „23“ Oprava poškodeného mosta III/0624-001 v extraviláne medzi obcami Igram a Čataj nad diaľnicou D1. Realizované práve pozostávali z odstránenia poškodených ríms, otryskania zvetraného betónu, sanácie ríms, podpier a nosnej konštrukcie, opravy mostných záverov…
Jún – August 2016 - PRIEČINOK „22“ Oprava poškodeného mosta III/06111-003 v intraviláne obce Čataj. Realizované práve pozostávali z odstránenia poškodených ríms, otryskania zvetraného betónu, sanácie ríms, podpier a nosnej konštrukcie, osadenia nových zábradlí.
Máj 2016 - PRIEČINOK „18“ Revitalizácia cesty III/1095 v intraviláne obce Báhoň pozostávajúce z odfrézovania poškodených asfaltobetónových vrstiev vozovky, recyklácie konštrukčných vrstiev vozovky za studena na mieste s pridaním hydraulického spojiva (cement + vápno), pokládky nových asfaltobetónových vrstiev vozovky, sanácie…
Október – november 2015 - PRIEČINOK „15“ Oprava poškodeného mosta III/50317-002 v extraviláne medzi obcou Závod a Lakšárska Novou Vsou na ceste III/1169, pozostávajúca zo sanácie poškodených ríms, zhotovenia nových mostných krídel, odstránenia poškodeného zábradlia, osadenia nových bezpečnostných zariadení –…
Október - december 2015 - PRIEČINOK „11“ Revitalizácia cesty v úseku km 1,600 až 5,638 pozostávajúce z odfrézovania poškodených asfaltobetónových vrstiev vozovky, recyklácie konštrukčných vrstiev vozovky za studena na mieste s pridaním hydraulického spojiva (cement + vápno), pokládky nových asfaltobetónových…
Október - november 2015 - PRIEČINOK „10“ Revitalizácia cesty v úseku km 2,300 až 3,390 pozostávajúce z odfrézovania poškodených asfaltobetónových vrstiev vozovky, recyklácie konštrukčných vrstiev vozovky za studena na mieste s pridaním hydraulického spojiva (cement + vápno), pokládky nových asfaltobetónových…
August – november 2015 - PRIEČINOK „8“ Revitalizácia cesty v úseku km 31,000 až 33,100 pozostávajúce z odfrézovania poškodených asfaltobetónových vrstiev vozovky, recyklácie konštrukčných vrstiev vozovky za studena na mieste s pridaním hydraulického spojiva (cement + vápno), pokládky nových asfaltobetónových…
Máj - Jún 2015 - PRIEČINOK „14“ Oprava poškodeného mosta III/5022-003 v extraviláne medzi Pezinkom a Slovenským Grobom pozostávajúca zo sanácie poškodených ríms, poškodeného zábradlia, osadenia nových bezpečnostných zariadení – zvodidiel, sanácie poškodených asfaltobetónových vrstiev vozovky.
Máj – november 2015 - PRIEČINOK „7“ Rekonštrukcia estakády v Malackách si vyžiadala úplnú uzávierku podstatnej dopravnej tepny v okresnom meste. Počas uzávierky mosta sme odstránili vozovkové vrstvy, vyrovnávacie vrstvy betónu, odstránili a nahradili poškodené odvodňovače a nevyhovujúce mostné zábradlia.…
Máj - Jún 2015 - PRIEČINOK „13“ Oprava poškodeného mosta III/5022-002 v extraviláne medzi Pezinkom a Slovenským Grobom pozostávajúca zo sanácie poškodených ríms, poškodeného zábradlia, osadenia nových bezpečnostných zariadení – zvodidiel, sanácie poškodených asfaltobetónových vrstiev vozovky.
máj – september 2015 - PRIEČINOK „9“ Revitalizácia cesty v úseku km 5,000 až 10,000 pozostávajúce z odfrézovania poškodených asfaltobetónových vrstiev vozovky, recyklácie konštrukčných vrstiev vozovky za studena na mieste s pridaním hydraulického spojiva (cement + vápno), pokládky nových asfaltobetónových…
Marec - Apríl 2015 - PRIEČINOK „12“ Oprava poškodeného mosta III/0614-002 – v intraviláne obce Ivanka pri Dunaji počas výluky dopravy z cesty III/1041 počas uzavretia mosta III/0614-003 Zálesie – Malinovo. Oprava pozostávala z odstránenia poškodených ríms a zábradlia. Realizovala…
Február – december 2015 - PRIEČINOK „6“ Príčinou uzavretia mosta III/0614-003 nad Malým Dunajom medzi obcami Zálesie a Malinovo bol jeho dlhodobo nevyhovujúci stavebno – technický stav a nerešpektovanie obmedzenia prejazdu nákladných vozidiel. Rekonštrukcia pozostávala z odstránenia nevyhovujúcej nosnej konštrukcie…
November 2014 - PRIEČINOK „1“ Oprava pozostávajúca z odstránenia poškodeného zábradlia, sanácie poškodených ríms, vytvorenia nových odvodňovacích žľabov, osadenia nových bezpečnostných zariadení – mostného zábradelného zvodidla.
September – November 2014 - PRIEČINOK „4“ Revitalizácia cesty v úseku km 0,000 až 5,000 pozostávajúce z odfrézovania poškodených asfaltobetónových vrstiev vozovky, recyklácie konštrukčných vrstiev vozovky za studena na mieste s pridaním hydraulického spojiva (cement + vápno), pokládky nových asfaltobetónových…
september – október 2014 - PRIEČINOK „5“ Sanácia časti cesty III/0619 v intraviláne obce Šenkvice pomocou odstránenia poškodených vrstiev vozovky, zhotovenia mikropilót, realizáciou geodosky pomocou geobuniek, pokládky nových vrstiev asfaltobetónových vrstiev vozovky.
október 2014 - PRIEČINOK „2“ Sanačné práce na priepuste haváriou poškodeného pozostávali z odstránenia poškodených ríms z prostého betónu, odstránenia nevyhovujúcich zábradlí, zhotovenia nových ríms zo železobetónu, osadenia nových bezpečnostných zariadení – zvodidiel, odfrézovania a položenia novej asfaltobetónovej vrstvy vozovky…
september 2014 - PRIEČINOK „3“ Oprava poškodených čiel sanovaného priepustu odbúraním poškodeného prostého betónu, realizovaným nových ríms, nahradením poškodeného zábradlia novým, výmenou vrstiev vozovky novým asfaltobetónovým krytom vozovky.